شیرمردانی که هزاران کیلومتر آن سو تر از خانه های خود،

صدها کیلومتر دورتر از خشکی،

در میان آبهای اقیانوس بی پایان در راه ماموریت برای مردم ایران به آب و آتش زدند.

مرگ هموطنان ایرانی مان را به خانواده هایشان و تمام ملت ایران تسلیت عرض می کنیم.

 

کشتی سانچی

مجید مرادی