یکی از بزرگترین شرکت‌های که در حوزه های فناوری در کره جنوبی فعالیت دارد

یکی از بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای در کره جنوبی و یک شرکت چندملیتی است که از تعداد زیادی شرکت تابعه و زیرمجموعه تشکیل شده‌است.