شرکتی با سهامی عام است که در زمینهٔ جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات فعالت دارد

شرکتی با سهامی عام است که در زمینهٔ جستجوی اینترنتی، رایانش ابری و تبلیغات سرمایه‌گذاری می‌کند.