دستیار گوگل یکی از هوشمندترین ربات ها است و در واقع رباتی پرحرف تر، دقیق تر و باهوش تر از سرویس Google Now به شمار می رود. سرویس دستیار گوگل کاربر را قادر خواهد ساخت تا با استفاده از دستورات صوتی، نوشتاری و ترکیبی، فعالیتهای پیچیده ای مانند سفارش مواد غذایی و انجام یک بازی بر روی پلتفرمی خاص را به راحتی انجام دهد.

گوگل دستیار صوتی Google Assistant را معرفی کرده است