یک IDE برای توسعه دهندگان NET.

وب سایت رسمی : JetBrains Rider