یک ORM چند سکویی و متن باز برای NET. که مبتنی بر NET Core. می باشد.

EF Core